Všeobecné obchodné podmienky.

I. Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Názov spoločnosti : OutletBazar s. r. o.
IČO: 52563464
DIČ: 2121062053
so sídlom: Matuškova 6,Košice - mestská časť Západ 040 11
zapísanej : vložka 46886/V
kontaktné údaje:
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.outletbazar.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „inzerujúcii“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.outletbazar.sk.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II Užívateľský účet (konto inzerenta)

1. Na základe registrácie inzerenta vykonanej v inzertnom portáli môže inzerujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže inzerenti vykonávať vkladanie inzercie. Inzerent môže vložiť inzerciu aj bez registrácie, teda bez vytvorenia užívateľského účtu.

2. Pri registrácii do užívateľského účtu a pri vložení inzerátov je inzerneti povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené inzerentom v užívateľského účte sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívateľského účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Inzerent je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu tretími osobami.

4. Inzerent nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

5. Prevádzkovateľ môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď inzerent svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy inzerenti poruší svoje povinnosti týchto obchodných podmienok.

6. Inzerent berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa inzertného portálu, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

III. Platobné podmienky

1. Inzerát je možné do systému inzercie pridávať bezplatne. Spoplatnená je služba zvýraznenia inzercie (tzv. Topovanie) . Cenu služby zvýraznenia inzercie, môže inzerent zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet prevádzkovateľa. Všetky informácie k platbe budú inzerentovi zobrazené v procese objednania služby zvýraznenia v inzertnom systéme.
• SMS platbou (zaslaním spoplatnenej SMS správy). Všetky informácie k SMS platbe budú inzerentovi zobrazené v procese objednania služby zvýraznenia v inzertnom systéme.

IV. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Uzavretie kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok vzniká pridaním inzerátu inzerentom do systému inzercie. Kúpna zmluva sa uzatvára v zmysle týchto obchodných podmienok.

2. Kúpna zmluva pri nevyužití spoplatnených služieb zvýraznenia inzercie (napr. topovaním) má nefinančný (bezodplatný) charakter plnenia.

3. Kúpna zmluva pri využití spoplatnených služieb zvýraznenia inzercie (napr. topovaním) má finančný (odplatný) charakter plnenia:
• prevádzkovateľ vyžaduje od inzerenta vopred úhradu (podľa zvolenej formy úhrady) a až na základe obdržanej platby, prevádzkovateľ realizuje zvýraznenie uhradenej inzercie. žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred nie je zálohou.
• podľa zákona o evidencii tržieb je prevádzkovateľ povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad, ak inzerent uhradí kúpnu cenu bankovým prevodom. Ak inzerent uhradí kúpnu cenu formou SMS platby, úhrada je zahrnutá v daňovom doklade príslušného prevádzkovateľa SMS služieb.

V.Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi prevádzkovateľom a inzerentom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k inzerentovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam prevádzkovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľa nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového inzertného portálu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Inzerent nesmie pri využívaní internetového inzertného portálu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace inzertný portál a užívať inzertný portál alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 01.07.2019

 

Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.